Algemene voorwaarden - Back2Me Academy

Algemene Voorwaarden en Privacybeleid Back2Me Academy

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Back2Me Academy bedoeld.

Back2Me Academy

Beiaard 110

4876 CN Etten-Leur

Kamer van Koophandelnummer 76078696

Contact via: lonneke@back2me-academy.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname online programma’s of 1-op-1 traject

2.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn programma’s of 1-op-1 traject.

2.2 In mijn programma’s deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn programma’s successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn programma’s met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de website van de verschillende programma’s of ontvang je per mail na aanschaf van het programma en/of 1-op-1 traject.

2.3 Indien je deelneemt aan mijn 1-op-1 traject ontvang je aanvullende voorwaarden die op dat traject van toepassing zijn.

Artikel 3 Niet goed geld terug garantie Online programma’s en/of 1-op-1 traject

3.1 Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van het programma of 1-op-1 traject je deelname kosteloos annuleren. Indien het de annulering van het online programma betreft, kunnen materialen niet worden geretourneerd. Daarom vraag ik een foto van een ingevuld werkboek op te sturen, ter bewijs van serieuze deelname. Alleen dan is het mogelijk het aankoopbedrag van het online programma terug te krijgen. Annuleren kun je doen door een mail met foto van het ingevulde werkboek te sturen aan lonneke@back2me-academy.nl. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren.

3.2 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het online programma of het 1-op-1 traject te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

3.3 Nadat er gebruik is gemaakt van de aanbieding van een eventuele 1 op 1 sessie binnen het online programma is het niet meer mogelijk om het aankoop bedrag van het online programma terug te krijgen, ook niet als de annulering nog binnen de termijn van 14 dagen valt.

Artikel 4 Betaling

4.1 Betaling kan in een keer of in overleg in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.

4.2 Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht voor je toegang tot de academie te blokkeren totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling zullen we de blokkering tot toegang opheffen en kun je weer gebruik maken van de lesstof.

4.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Artikel 5 Intellectueel eigendom / gebruik materialen.

5.1 Op de teksten en materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 6 Materialen en licenties

6.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail informeren zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Artikel 7 Klachten

7.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan worden verwacht.

7.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

8.3 De aansprakelijkheid voor emotionele schade, alsmede ruzies of scheiding als gevolg van het online programma en/of het 1-op-1 traject, is uitgesloten. De afnemer volgt het online programma en/of het 1-op-1 traject op eigen risico.

8.4 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik in staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 9 Privacy

9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

9.2 Indien je je gegevens achterlaat op mijn website (voor bijvoorbeeld de inschrijving voor een webinar of inspiratie&inzicht mail, het aanvragen van een gesprek of product of voor het indienen van een vraag), dan worden je gegevens opgenomen in het (potentiële) klantenbestand van Back2Me Academy.

9.3 Ik maak in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om jezelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 10 Aanbiedingen

10.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

10.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoud ik het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

10.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Back2Me Academy slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

10.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

10.5 Ik kan niet aan mijn aanbieding worden gehouden indien je had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

10.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 Artikel 11 Overmacht

11.1 Ik ben niet aansprakelijk, indien en voor zover mijn verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor mijn risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Back2Me Academy alsmede van hulppersonen, ziekte van mij of naaste familieleden, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 Ik behoud me in het geval van overmacht het recht voor mijn verplichtingen op te schorten en ik ben tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval ben ik gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien ik bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan mijn verplichtingen heb voldaan, of slechts gedeeltelijk aan mijn verplichtingen kan voldoen ben ik gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12 Overig

12.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

12.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

12.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 13 Geschillen

13.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

13.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden

15.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

15.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

Scroll naar top

Gratis Back2Me Gesprek

 *= verplicht

Gratis back2Me gesprek

 *= verplicht

Back2Me Academy draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders